论文发布

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

2018

序号 论文/专著名称 刊物/出版社名称 卷、期、页/章节 作者 收录类型
1 Perovskite light-emitting diodes based on spontaneously formed submicrometre-scale structures Nature 562,7726,249-+ Cao Yu,Wang Nana,Tian He,Guo Jingshu,Wei Yingqiang,Chen Hong,Miao Yanfeng,Zou Wei,Pan Kang,He Yarong,Cao Hui,Ke You,Xu Mengmeng,Wang Ying,Yang Ming,Du Kai,Fu Zewu,Kong Decheng,戴道锌,Jin Yizheng,Li Gongqiang,Li Hai,Peng Qiming,Wang Jianpu,Huang Wei SCI收录
2 Transparent glass-ceramics functionalized by dispersed crystals Progress in Materials Science 97,,38-96 Liu Xiaofeng,Zhou Jiajia,Zhou Shifeng,Yue Yuanzheng,邱建荣 SCI收录
3 Controlling Cherenkov angles with resonance transition radiation Nature Physics 14,8,816-+ Lin Xiao,Easo Sajan,Shen Yichen,陈红胜,Zhang Baile,Joannopoulos JohnD.,Soljacic Marin,Kaminer Ido SCI收录
4 Experimental discovery of nodal chains Nature Physics 14,5,461-464 Yan Qinghui,Liu Rongjuan,Yan Zhongbo,Liu Boyuan,陈红胜,Wang Zhong,Lu Ling SCI收录
5 Spoof Plasmonics: From Metamaterial Concept to Topological Description Advanced Materials 30,31,1706683 Gao Zhen,Wu Lin,高飞,Luo Yu,Zhang Baile SCI收录
6 An Ultrabroadband Mid-Infrared Pulsed Optical Switch Employing Solution-Processed Bismuth Oxyselenide Advanced Materials 30,31,1801021 Tian xiangling,Luo Hongyu,Wei Rongfei,Zhu Chunhui,Guo Qiangyi,Yang Dandan,Wang Fengqiu,Li Jianfeng,邱建荣 SCI收录
7 A Magnifying Glass for Virtual Imaging of Subwavelength Resolution by Transformation Optics Advanced Materials 30,30,1801641 Sun Fei,Guo Shuwei,Liu Yichao,何赛灵 SCI收录
8 Reverse Saturable Absorption Induced by Phonon-Assisted Anti-Stokes Processes Advanced Materials 30,28,1801638 Xiangling Tian,Wei Rongfei,Guo Qianyi,Zhao Yu-Jun,邱建荣 SCI收录
9 High-Performance, Solution-Processed, and Insulating-Layer-Free Light-Emitting Diodes Based on Colloidal Quantum Dots Advanced Materials 30,28,1801387 Zhang Zhenxing,Ye Yuxun,Pu Chaodan,Deng Yunzhou,Dai Xingliang,Chen Xiaopeng,Chen Dong,Zheng Xuerong,Gao Yuan,方伟,Peng Xiaogang,Yizheng Jin SCI收录
10 Gap-Mode Surface-Plasmon-Enhanced Photoluminescence and Photoresponse of MoS2 Advanced Materials 30,27,1706527 Wu Zhi-Qian,Yang Jing-Liang,Manjunath NallappagarK.,Zhang Yue-Jiao,Feng Si-Rui,Lu Yang-Hua,Wu Jiang-Hong,Zhao Wei-Wei,Qiu Cai-Yu,Li Jian-Feng,Lin Shi-Sheng SCI收录
11 Real-Time and High-Resolution Bioimaging with Bright Aggregation-Induced Emission Dots in Short-Wave Infrared Region Advanced Materials 30,12,UNSP 1706856 Qi Ji,Sun Chaowei,Zebibula Abudureheman,Zhang Hequn,Kwok RyanT.K.,Zhao Xinyuan,Xi Wang,Lam JackyW.Y.,钱骏,Tang BenZhong SCI收录
12 High-Performance Organic Bulk-Heterojunction Solar Cells Based on Multiple-Donor or Multiple-Acceptor Components Advanced Materials 30,8,UNSP 1705706 Huang Wenchao,Cheng Pei,杨旸,Li Gang,Yang Yang SCI收录
13 Scalable In-Fiber Manufacture of Functional Composite Particles Acs Nano 12,11,11130-11138 Du Minghui,Ye Shubiao,Tang Junzhou,Lv Shichao,Chen Jiejie,Orava Jiri,Tao Guangming,Lan Ping,Hao Jianhua,Yang Zhongmin,邱建荣,Zhou Shifeng SCI收录
14 Single-Molecular Near-Infrared-II Theranostic Systems: Ultrastable Aggregation-Induced Emission Nanoparticles for Long-Term Tracing and Efficient Photothermal Therapy Acs Nano 12,11,11282-11293 Alifu Nuernisha,Zebibula Abudureheman,Qi Ji,Zhang Hequn,Sun Chaowei,Yu Xiaoming,Xue Dingwei,Lam JackyW.Y.,Li Gonghui,钱骏,Tang BenZhong SCI收录
15 Tunable Aggregation-Induced Emission Nanoparticles by Varying Isolation Groups in Perylene Diimide Derivatives and Application in Three-Photon Fluorescence Bioimaging Acs Nano 12,9,9532-9540 Zong Luyi,Zhang Hequn,Li Yaqin,Gong Yanbin,Li Dongyu,Wang Jiaqiang,Wang Zhe,Xie Yujun,Han Mengmeng,Peng Qian,Li Xuefeng,Dong Jinfeng,钱骏,Li Qianqian,Li Zhen SCI收录
16 Aggregation-Induced Emission Luminogen with Near-Infrared-II Excitation and Near-Infrared-I Emission for Ultradeep Intravital Two-Photon Microscopy Acs Nano 12,8,7936-7945 Qi Ji,Sun Chaowei,Li Dongyu,Zhang Hequn,Yu Wenbin,Zebibula Abudureheman,Lam JackyW.Y.,Xi Wang,Zhu Liang,Cai Fuhong,Wei Peifa,Zhu Chunlei,Kwok RyanT.K.,Streich LinaL.,Prevedel Robert,钱骏,Tang BenZhong SCI收录
17 Prospects for Fluorescence Nanoscopy Acs Nano 12,5,4081-4085 Li Chuankang,匡翠方,刘旭 SCI收录
18 Thermal camouflage based on the phase-changing material GST Light-Science & Applications 7,,26 Qu Yurui,李强,Cai Lu,Pan Meiyan,Ghosh Pintu,Du Kaikai,仇旻 SCI收录
19 Light-Activatable Assembled Nanoparticles to Improve Tumor Penetration and Eradicate Metastasis in Triple Negative Breast Cancer Advanced Functional Materials 28,33,1801738 Ji Jianfeng,Ma Fei,Zhang Hongbo,Liu Fengyong,He Jian,Li Wanlin,Xie Tingting,Zhong Danni,Zhang Tingting,Tian Mei,Zhang Hong,Santos HelderA.,周民 SCI收录
20 Ultrastable and Biocompatible NIR-II Quantum Dots for Functional Bioimaging Advanced Functional Materials 28,9,1703451 Zebibula Abudureheman,Alifu Nuernisha,Xia Liqun,Sun Chaowei,Yu Xiaoming,Xue Dingwei,Liu Liwei,Li Gonghui,钱骏 SCI收录
21 High-Efficient Clearable Nanoparticles for Multi-Modal Imaging and Image-Guided Cancer Therapy Advanced Functional Materials 28,2,1704634 Wei Qiaolin,Chen Yao,Ma Xibo,Ji Jianfeng,Qiao Yue,Zhou Bo,Ma Fei,Ling Daishun,Zhang Hong,Tian Mei,Tian Jie,周民 SCI收录
22 A fluorescein-centered polymer as a phosphor for fabricating pure white light-emitting diodes Materials Horizons 5,5,932-938 Liu Bin,Duan Han-Yi,Wang Ya-Ling,Du Bin-Yang,杨青,Xu Jun-Ting,Yang Yong-Zhen,Greiner Andreas,Zhang Xing-Hong SCI收录
23 Broadband surface plasmon resonance enhanced self-powered graphene/GaAs photodetector with ultrahigh detectivity Nano Energy 47,,140-149 Lu Yanghua,Feng Sirui,Wu Zhiqian,Gao Yixiao,Yang Jingliang,Zhang Yuejiao,Hao Zhenzhen,Li Jianfeng,Li Erping,陈红胜,林时胜 SCI收录
24 Magnetic Hyperbolic Metasurface: Concept, Design, and Applications Advanced Science 5,12,1801495 Yang Yihao,Qin Pengfei,Zheng Bin,Shen Lian,Wang Huaping,Wang Zuojia,Li Erping,Singh Ranjan,陈红胜 SCI收录
25 Giant Asymmetric Radiation from an Ultrathin Bianisotropic Metamaterial Advanced Science 5,7,1700922 Peng Liang,Wang Kewen,Yang Yihao,Chen Yuntian,Wang Gaofeng,Zhang Baile,陈红胜 SCI收录
26 3D Visible-Light Invisibility Cloak Advanced Science 5,6,1800056 Zheng Bin,Zhu Rongrong,Jing Liqiao,Yang Yihao,Shen Lian,Wang Huaping,Wang Zuojia,Zhang Xianmin,刘旭,Li Erping,陈红胜 SCI收录
27 Toroidal Localized Spoof Plasmons on Compact Metadisks Advanced Science 5,3,1700487 Qin Pengfei,Yang Yihao,Musa MuhyiddeenYahya,Zheng Bin,Wang Zuojia,Hao Ran,尹文言,陈红胜,Li Erping SCI收录
28 Multi-color live-cell super-resolution volume imaging with multi-angle interference microscopy Nature Communications 9,,4818 Chen Youhua,Liu Wenjie,Zhang Zhimin,Zheng Cheng,Huang Yujia,Cao Ruizhi,Zhu Dazhao,Xu Liang,Zhang Meng,Zhang Yu-Hui,Fan Jiannan,Jin Luhong,Xu Yingke,匡翠方,刘旭 SCI收录
29 Observing of the super-Planckian near-field thermal radiation between graphene sheets Nature Communications 9,,4033 Yang Jiang,Du Wei,Su Yishu,Fu Yang,Gong Shaoxiang,何赛灵,马云贵 SCI收录
30 Selective far-field addressing of coupled quantum dots in a plasmonic nanocavity Nature Communications 9,,1705 Tang Jianwei,Xia Juan,Fang Maodong,Bao Fanglin,Cao Guanjun,沈建其,Evans Julian,何赛灵 SCI收录
31 Three-Dimensional in Situ Electron-Beam Lithography Using Water Ice Nano Letters 18,8,5036-5041 Hong Yu,Zhao Ding,刘东li,Ma Binze,Yao Guangnan,李强,Han Anpan,仇旻 SCI收录
32 Advanced Passive Silicon Photonic Devices With Asymmetric Waveguide Structures Proceedings of the Ieee 106,12,2117-2143 戴道锌 SCI收录
33 Red-emissive azabenzanthrone derivatives for photodynamic therapy irradiated with ultralow light power density and two-photon imaging Chemical Science 9,23,5165-5171 Zang Qiguang,Yu Jiayi,Yu Wenbin,钱骏,Hu Rongrong,Tang BenZhong SCI收录
34 Ultrabright red AIEgens for two-photon vascular imaging with high resolution and deep penetration Chemical Science 9,10,2705-2710 Qin Wei,Zhang Pengfei,Li Hui,Lam JackyW.Y.,Cai Yuanjing,Kwok RyanT.K.,钱骏,Zheng Wei,Tang BenZhong SCI收录
35 Inhomogeneity-Induced Casimir Transport of Nanoparticles Physical Review Letters 121,13,130401 Bao Fanglin,Shi Kezhang,Cao Guanjun,Evans JulianS.,何赛灵 SCI收录
36 Real-Time Observation of the Buildup of Soliton Molecules Physical Review Letters 121,2,23905 Liu Xueming,Yao Xiankun,Cui Yudong SCI收录
37 Nonlinear Focal Modulation Microscopy Physical Review Letters 120,19,193901 Zhao Guangyuan,Zheng Cheng,匡翠方,Zhou Renjie,Kabir MohammadM.,Toussaint KimaniC.,Wang Wensheng,Xu Liang,李海峰,Xiu Peng,刘旭 SCI收录
38 Structural Signature of beta-Relaxation in La-Based Metallic Glasses Journal of Physical Chemistry Letters 9,15,4308-4313 Wang X.D.,Zhang J.,Xu T.D.,Yu Q.,Cao Q.P.,张冬仙,Jiang J.Z. SCI收录
39 Metamaterial-Based Maxwell's Fisheye Lens for Multimode Waveguide Crossing Laser & Photonics Reviews 12,10,1800094 Xu Hongnan,时尧成 SCI收录
40 Near-Infrared Super-Absorbing All-Dielectric Metasurface Based on Single-Layer Germanium Nanostructures Laser & Photonics Reviews 12,9,1800076 Tian Jingyi,Luo Hao,李强,Pei Xuelu,Du Kaikai,仇旻 SCI收录
41 Breaking the Axial Diffraction Limit: A Guide to Axial Super-Resolution Fluorescence Microscopy Laser & Photonics Reviews 12,8,1700333 Liu Wenjie,Toussaint KimaniC.,Okoro Chukwuemeka,Zhu Dazhao,Chen Youhua,匡翠方,刘旭 SCI收录
42 Spin Momentum-Locked Surface States in Metamaterials without Topological Transition Laser & Photonics Reviews 12,8,1800002 Peng Liang,Chen Yuntian,Yang Yihao,Wang Zhiyu,Yu Faxin,Wang Gaofeng,Shen Nian-Hai,Zhang Baile,Soukoulis CostasM.,陈红胜 SCI收录
43 Design of Freeform Illumination Optics Laser & Photonics Reviews 12,7,1700310 吴仍茂,Feng Zexin,郑臻荣,Liang Rongguang,Benitez Pablo,Minano JuanC.,Duerr Fabian SCI收录
44 Group-Velocity-Controlled and Gate-Tunable Directional Excitation of Polaritons in Graphene-Boron Nitride Heterostructures Laser & Photonics Reviews 12,5,1800049 Jiang Yuyu,Lin Xiao,Low Tony,Zhang Baile,陈红胜 SCI收录
45 Ultra-Sharp Multi-Mode Waveguide Bending Assisted with Metamaterial-Based Mode Converters Laser & Photonics Reviews 12,3,1700240 Xu Hongnan,时尧成 SCI收录
46 10-Channel Mode (de)multiplexer with Dual Polarizations Laser & Photonics Reviews 12,1,1700109 戴道锌,Li Chenlei,Wang Shipeng,Wu Hao,时尧成,Wu Zhihang,高士明,Dai Tingge,Yu Hui,Tsang Hon-Ki SCI收录
47 Aggregation-Induced Emission Nanoparticles Encapsulated with PEGylated Nano Graphene Oxide and Their Applications in Two-Photon Fluorescence Bioimaging and Photodynamic Therapy in Vitro and in Vivo Acs Applied Materials & Interfaces 10,30,25037-25046 Sun Xianhe,Zebibula Abudureheman,Dong Xiaobiao,Zhang Guanxin,Zhang Deqing,钱骏,何赛灵 SCI收录
48 ITO-TiN-ITO Sandwiches for Near-Infrared Plasmonic Materials Acs Applied Materials & Interfaces 10,17,14886-14893 Chen Chaonan,Wang Zhewei,Wu Ke,Chong Haining,Xu Zemin,叶辉 SCI收录
49 Near-Infrared Laser-Excited Nanoparticles To Eradicate Multidrug-Resistant Bacteria and Promote Wound Healing Acs Applied Materials & Interfaces 10,1,193-206 Qiao Yue,Ma Fei,Liu Chao,Zhou Bo,Wei Qiaolin,Li Wanlin,Zhong Danni,Li Yangyang,周民 SCI收录
50 A Genetically Encoded Biosensor Strategy for Quantifying Non-muscle Myosin II Phosphorylation Dynamics in Living Cells and Organisms Cell Reports 24,4,1060-+ Markwardt MicheleL.,Snell NicoleE.,Guo Min,Wu Yicong,Christensen Ryan,刘华锋,Shroff Hari,Rizzo M.A. SCI收录
51 Aggregation-induced emission luminogen-assisted stimulated emission depletion nanoscopy for super-resolution mitochondrial visualization in live cells Nano Research 11,11,6023-6033 Li Dongyu,Ni Xiang,Zhang Xiaoyan,Liu Liwei,Qu Junle,Ding Dan,钱骏 SCI收录
52 Targeted and imaging-guided in vivo photodynamic therapy for tumors using dual-function, aggregation-induced emission nanoparticles Nano Research 11,5,2756-2770 Sun Xianhe,Zebibula Abudureheman,Dong Xiaobiao,Li Gonghui,Zhang Guanxin,Zhang Deqing,钱骏,何赛灵 SCI收录
53 Thermodynamic assessment of solar photon-enhanced thermionic conversion Applied Energy 223,,134-145 Xiao Gang,Zheng Guanghua,Ni Dong,李强,仇旻,Ni Mingjiang SCI收录
54 Flexible Photonic Topological Insulator Advanced Optical Materials 6,17,1800532 Gao Zhen,高飞,Zhang Youming,Luo Yu,Zhang Baile SCI收录
55 On-Chip Dual Electro-Optic and Optoelectric Modulation Based on ZnO Nanowire-Coated Photonic Crystal Nanocavity Advanced Optical Materials 6,17,1800374 Xie Jingya,Hu Xiaoyong,Li Chong,Wang Feifan,Xu Peizhen,童利民,Yang Hong,Gong Qihuang SCI收录
56 Coordination Geometry-Dependent Multi-Band Emission and Atypically Deep-Trap-Dominated NIR Persistent Luminescence from Chromium-Doped Aluminates Advanced Optical Materials 6,7,1701161 Lin Xiaohui,Zhang Ruili,Tian Xiumei,Li Yang,Du Bingsheng,Nie Jianmin,Li Zhenzhang,Chen Li,Ren Jinjun,邱建荣,Hu Yihua SCI收录
57 Tailorable Upconversion White Light Emission from Pr3+ Single-Doped Glass Ceramics via Simultaneous Dual-Lasers Excitation Advanced Optical Materials 6,4,1700787 Chen Zhi,Wang Weirong,Kang Shiliang,Cui Wentao,Zhang Hang,Yu Guanliang,Wang Ting,Dong Guoping,Jiang Chun,Zhou Shifeng,邱建荣 SCI收录
58 Fluorescence resonance energy transfer (FRET) based nanoparticles composed of AIE luminogens and NIR dyes with enhanced three-photon near-infrared emission for in vivo brain angiography Nanoscale 10,21,10025-10032 Liu Wen,Wang Yalun,Han Xiao,Lu Ping,Zhu Liang,Sun Chaowei,钱骏,何赛灵 SCI收录
59 Ultrafast saturable absorption in TiS2 induced by non-equilibrium electrons and the generation of a femtosecond mode-locked laser Nanoscale 10,20,9608-9615 Tian xiangling,Wei Rongfei,Liu Meng,Zhu Chunhui,Luo Zhichao,Wang Fengqiu,邱建荣 SCI收录
60 Nanowire lasers as intracellular probes Nanoscale 10,20,9729-9735 Wu Xiaoqin,Chen Qiushu,Xu Peizhen,Chen Yu-Cheng,Wu Biming,Coleman RhimaM.,童利民,Fan Xudong SCI收录
61 Enhanced performance of a graphene/GaAs self-driven near-infrared photodetector with upconversion nanoparticles Nanoscale 10,17,8023-8030 Wu Jianghong,Yang Zhenwei,Qiu Caiyu,Zhang Yuejiao,Wu Zhiqian,Yang Jingliang,Lu Yanghua,Li Jianfeng,Yang Dongxiao,Hao Ran,Li Erping,Yu Geliang,林时胜 SCI收录
62 Wavelength-tunable mid-infrared thermal emitters with a non-volatile phase changing material Nanoscale 10,9,4415-4420 Du Kaikai,Cai Lu,Luo Hao,Lu Yue,Tian Jingyi,Qu Yurui,Ghosh Pintu,Lyu Yanbiao,Cheng Zhiyuan,仇旻,李强 SCI收录
63 Photoluminescence nonuniformity from self-seeding nuclei in CVD-grown monolayer MoSe2 Nanoscale 10,2,752-757 Tian xiangling,Wei Rongfei,Liu Shanshan,Zhang Yeming,邱建荣 SCI收录
64 Kirigami metamaterials for reconfigurable toroidal circular dichroism Npg Asia Materials 10,,888-898 Jing Liqiao,Wang Zuojia,Zheng Bin,Wang Huaping,Yang Yihao,Shen Lian,尹文言,Li Erping,陈红胜 SCI收录
65 Hybrid optofluidics and three-dimensional manipulation based on hybrid photothermal waveguides Npg Asia Materials 10,, Zheng Jiapeng,Xing Xiaobo,Yang Jianxin,Shi Kezhang,何赛灵 SCI收录
66 Terahertz biosensing with a graphene-metamaterial heterostructure platform Carbon 141,,247-252 Xu Wendao,Xie Lijuan,Zhu Jianfei,唐龙华,Singh Ranjan,Wang Chen,马云贵,Chen Hou-Tong,Ying Yibin SCI收录
67 Shape-controlled of ten-nanometer-thick graphite and worm-like graphite by lithographic exfoliation Carbon 135,,248-252 Evans JulianS.,Guo Tingbiao,Sun Yaoran,Liu Wen,Peng Li,Xu Zhen,Gao Chao,何赛灵 SCI收录
68 Confined transverse electric phonon polaritons in hexagonal boron nitrides 2d Materials 5,1,15018 Musa MuhyiddeenYahya,Renuka Maturi,Lin Xiao,Li Rujiang,Wang Huaping,Li Erping,Zhang Baile,陈红胜 SCI收录
69 Polarization-Independent Optical Broadband Angular Selectivity Acs Photonics 5,10,4125-4131 Qu Yurui,Shen Yichen,Yin Kezhen,Yang Yuanqing,李强,Qu Min,Soljacic Marin SCI收录
70 Surface-enhanced Raman nanoparticles for tumor theranostics applications Acta Pharmaceutica Sinica B 8,3,349-359 Li Yangyang,Wei Qiaolin,Ma Fei,Li Xin,Liu Fengyong,周民 SCI收录
71 Designing optimal nanofocusing with a gradient hyperlens Nanophotonics 7,2,479-487 Shen Lian,Prokopeva LudmilaJ.,陈红胜,Kildishev AlexanderV. SCI收录
72 A highly efficient and thermally stable green phosphor (Lu2SrAl4SiO12:Ce3+) for full-spectrum white LEDs Journal of Materials Chemistry C 6,45,12159-12163 Xiao Yu,肖文戈,Zhang Liangliang,Hao Zhendong,Pan Guo-Hui,Yang Yang,Zhang Xia,Zhang Jiahua SCI收录
73 A novel wide temperature range and multi-mode optical thermometer based on bi-functional nanocrystal-doped glass ceramics Journal of Materials Chemistry C 6,37,9932-9940 Cai Zhenlu,Kang Shiliang,Huang Xiongjiang,Song Xiaoqian,Xiao Xiudi,邱建荣,Dong Guoping SCI收录
74 Conversion of constant-wave near-infrared laser to continuum white light by Yb-doped oxides Journal of Materials Chemistry C 6,28,7520-7526 Wu Jianhong,Xu Cheng,邱建荣,Liu Xiaofeng SCI收录
75 Composite film with anisotropically enhanced optical nonlinearity for a pulse-width tunable fiber laser Journal of Materials Chemistry C 6,5,1126-1135 Ma Zhijun,Zhang Hang,Hu Zhongliang,Gan Jiulin,Yang Changsheng,Luo Zhichao,Qiao Tian,Peng Mingying,Dong Guoping,Yang Zhongmin,Wise FrankW.,邱建荣 SCI收录
76 Ultra-high sensitivity optical sensors based on cascaded two Fabry-Perot interferometers Sensors and Actuators B-Chemical 277,,152-156 Zhu Huihui,何建军,Shao Liyang,李明宇 SCI收录
77 Two-dimensional molybdenum disulfide (MoS2) with gold nanoparticles for biosensing of explosives by optical spectroscopy Sensors and Actuators B-Chemical 261,,279-287 Wu Jiajia,Lu Yanli,Wu Zhiqian,Li Shuang,Zhang Qian,Chen Zetao,Jiang Jing,林时胜,Zhu Long,Li Candong,Liu Qingjun SCI收录
78 Hybrid-cavity fabry-perot interferometer for multi-point relative humidity and temperature sensing Sensors and Actuators B-Chemical 255,,1937-1944 Wang Chengliang,Yan Guofeng,Lian Zhenggang,Chen Xiang,Wu Shengnan,何赛灵 SCI收录
79 Photothermal-Induced Nanowelding of Metal-Semiconductor Heterojunction in Integrated Nanowire Units Advanced Electronic Materials 4,5,1700614 Ghosh Pintu,Lu Jinsheng,Chen Ziyao,Yang Hangbo,仇旻,李强 SCI收录
80 The impact of long-term abacus training on modular properties of functional brain network Neuroimage 183,,811-817 Xie Ye,Weng Jian,王春杰,Xu Tianyong,Peng Xiaogang,Chen Feiyan SCI收录
81 Solitons in the fractional Schrodinger equation with parity-time-symmetric lattice potential Photonics Research 6,9,875-879 Yao Xiankun,刘旭eming SCI收录
82 Dark dimer mode excitation and strong coupling with a nanorod dipole Photonics Research 6,9,887-892 Gao Yixiao,Zhou Ning,Shi Zhangxing,郭欣,童利民 SCI收录
83 Antimonene: a long-term stable two-dimensional saturable absorption material under ambient conditions for the mid-infrared spectral region Photonics Research 6,9,900-907 Luo Hongyu,Tian xiangling,Gao Ying,Wei Rongfei,Li Jianfeng,邱建荣,Liu Yong SCI收录
84 Hybrid silicon nonlinear photonics [Invited] Photonics Research 6,5,B13-B22 Li Ming,Zhang Lin,Tong Li-Min,Dai Dao-Xin SCI收录
85 Utilizing a Pyrazine-Containing Aggregation-Induced Emission Luminogen as an Efficient Photosensitizer for Imaging-Guided Two-Photon Photodynamic Therapy Chemistry-a European Journal 24,62,16603-16608 Chen Ming,Xie Weisi,Li Dongyu,Zebibula Abudureheman,Wang Yalun,钱骏,Qin Anjun,Tang BenZhong SCI收录
86 Green synthesis of highly dispersed ytterbium and thulium co-doped sodium yttrium fluoride microphosphors for in situ light upconversion from near-infrared to blue in animals Journal of Colloid and Interface Science 511,,243-250 Pu Yuan,Lin Lifeng,Wang Dan,Wang Jie-Xin,钱骏,Chen Jian-Feng SCI收录
87 Tunable near-infrared epsilon-near-zero and plasmonic properties of Ag-ITO co-sputtered composite films Science and Technology of Advanced Materials 19,1,174-184 Chen Chaonan,Wang Zhewei,Wu Ke,叶辉 SCI收录
88 Static Magnetic Cloak without a Superconductor Physical Review Applied 9,5,54041 Jiang Wei,马云贵,何赛灵 SCI收录
89 Surface-Wave Pulse Routing around Sharp Right Angles Physical Review Applied 9,4,44019 Gao Z.,Xu H.,Gao F.,Zhang Y.,Luo Y.,Zhang B. SCI收录
90 A non-competitive surface plasmon resonance immunosensor for rapid detection of triazophos residue in environmental and agricultural samples Science of the Total Environment 613,,783-791 Guo Yirong,Liu Rui,Liu Ying,Xiang Dandan,Liu Yihua,Gui Wenjun,李明宇,Zhu Guonian SCI收录
91 Probing Interaction Distance of Surface Quenchers in Lanthanide-Doped Upconversion Core Shell Nanoparticles Journal of Physical Chemistry C 122,18,10278-10283 Li Denghao,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
92 Numerical analysis of the angular insensitive photovoltaic light harvesting with the biomimetic scattering film inspired by the rose petal epidermal topography Solar Energy 170,,800-806 Li Kan,吴仍茂,Ruan Yi,Zhang Liuqing,Zhen Hongyu SCI收录
93 Immunomodulatory properties of graphene oxide for osteogenesis and angiogenesis International Journal of Nanomedicine 13,,5799-5810 Xue Deting,Chen Erman,Zhong Huiming,Zhang Wei,Wang Shengdong,Joomun MuhammadUmar,Yao Tianyi,Tan Yanbin,林时胜,Zheng Qiang,Pan Zhijun SCI收录
94 Anomalous deformation mode transition in amorphous Mg-Zn-Ca thin films Scripta Materialia 149,,139-143 Fu Y.,Cao Q.P.,Liu S.Y.,Wang C.,Wang X.D.,张冬仙,Qu S.X.,Fecht H.-J.,Jiang J.Z. SCI收录
95 Temperature-induced structural evolution in liquid Sn85Zn15 eutectic alloy Scripta Materialia 148,,68-72 Chen X.,Yu Q.,Su Y.,Wang X.D.,Cao Q.P,张冬仙,Jiang J.Z. SCI收录
96 Fast response CdS-CdSxTe1-x-CdTe core-shell nanobelt photodetector Science Bulletin 63,17,1118-1124 Tang Mingwei,Xu Pengfei,Wen Zhong,Chen Xing,Pang Chenlei,Xu Xuechu,Meng Chao,Liu Xiaowei,Tian He,Raghavan Nagarajan,杨青 SCI收录
97 Diodelike Spin-Orbit Interactions of Light in Chiral Metasurfaces Ieee Transactions on Antennas and Propagation 66,12,7148-7155 Jing Liqiao,Wang Zuojia,Yang Yihao,Shen Lian,Zheng Bin,高飞,Wang Huaping,Li Erping,陈红胜 SCI收录
98 Deep learning enables automated scoring of liver fibrosis stages Scientific Reports 8,,16016 Yu Yang,Wang Jiahao,Ng ChanWay,Ma Yukun,Mo Shupei,Fong ElizaLiShan,Xing Jiangwa,Song Ziwei,Xie Yufei,斯科,Wee Aileen,Welsch RoyE.,So PeterT.C.,Yu Hanry SCI收录
99 Angle-insensitive narrowband optical absorption based on high-Q localized resonance Scientific Reports 8,,15240 Zhu Xiya,Fu Jichao,Ding Fei,金毅,Wu Aimin SCI收录
100 Optogenetic control of epithelial-mesenchymal transition in cancer cells Scientific Reports 8,,14098 Zhou Xiaoxu,Wang Jian,Chen Junye,Qi Yuankai,Nan Di,Jin Luhong,Qian Xiaohan,Wang Xinyi,Chen Qingyong,刘旭,Xu Yingke SCI收录
101 Polarimetric image recovery method combining histogram stretching for underwater imaging Scientific Reports 8,,12430 Li Xiaobo,Hu Haofeng,Zhao Lin,Wang Hui,Yu Yin,吴兰,Liu Tiegen SCI收录
102 Design of a high-precision and non-contact dynamic angular displacement measurement with dual-Laser Doppler Vibrometers Scientific Reports 8,,9094 Chen Lei,张登伟,周一览,刘承,车双良 SCI收录
103 Femtosecond Mode-locked Fiber Laser at 1 mu m Via Optical Microfiber Dispersion Management Scientific Reports 8,,4732 Wang Lizhen,Xu Peizhen,Li Yuhang,Han Jize,郭欣,Cui Yudong,刘旭eming,童利民 SCI收录
104 A New Optical Method for Suppressing Radial Magnetic Error in a Depolarized Interference Fiber Optic Gyroscope Scientific Reports 8,,1972 Zhou Yanru,Zhao Yuxiang,张登伟,舒晓武,车双良 SCI收录
105 Controlling lightwave in Riemann space by merging geometrical optics with transformation optics Scientific Reports 8,,514 Liu Yichao,Sun Fei,何赛灵 SCI收录
106 Tunable upconversion in a nanocrystal-organic molecule hybrid: reabsorption vs. resonant energy transfer Physical Chemistry Chemical Physics 20,41,26513-26521 Li Chaojun,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
107 Control of the two-electron exchange interaction in a nanowire double quantum dot Physical Review B 98,24,241303 Liu Zhi-Hai,Entin-Wohlman O.,Aharony A.,You J.Q. SCI收录
108 Thickness dependent structural evolution in Mg-Zn-Ca thin film metallic glasses Journal of Alloys and Compounds 742,,524-535 Liu Jian,Fu Y.,Tang Y.,Wang X.D.,Cao Q.P.,张冬仙,Jiang J.Z. SCI收录
109 Optimization for imaging through scattering media for confocal microscopes with divided elliptical apertures Journal of Biophotonics 11,5,UNSP e201700293 Tang Hengjie,Wu Chenxue,Gong Wei,Zheng Yao,Zhu Xinpei,Wang Jiahao,斯科 SCI收录
110 A Method of High Throughput Monitoring Crop Physiology Using Chlorophyll Fluorescence and Multispectral Imaging Frontiers in Plant Science 9,,407 Wang Heng,Qian Xiangjie,Zhang Lan,Xu Sailong,李海峰,Xia Xiaojian,Dai Liankui,Xu Liang,Yu Jingquan,刘旭 SCI收录
111 Flexible Optical Fiber Fabry-Perot Interferometer Based Acoustic and Mechanical Vibration Sensor Journal of Lightwave Technology 36,11,2216-2221 吴胜楠,Wang Liang,Chen Xiaolu,Zhou Bin SCI收录
112 Silicon-Based Hybrid (de)Multiplexer for Wavelength-/Polarization-Division-Multiplexing Journal of Lightwave Technology 36,11,2051-2058 Tan Ying,Wu Hao,戴道锌 SCI收录
113 Compact Polarization Beam Splitter Based on a Three-Waveguide Asymmetric Coupler With a 340-nm-Thick Silicon Core Layer Journal of Lightwave Technology 36,11,2129-2134 Li Chenlei,戴道锌 SCI收录
114 Demonstration of 15-M 7.33-Gb/s 450-nm Underwater Wireless Optical Discrete Multitone Transmission Using Post Nonlinear Equalization Journal of Lightwave Technology 36,3,728-734 Fei Chao,Zhang Junwei,Zhang Guowu,Wu Yujian,Hong Xuezhi,何赛灵 SCI收录
115 Polarization-insensitive silicon waveguide crossing based on multimode interference couplers Optics Letters 43,24,5961-5964 Chen Jingye,时尧成 SCI收录
116 Off-site and on-site vortex solitons in space-fractional photonic lattices Optics Letters 43,23,5749-5752 Yao Xiankun,刘旭eming SCI收录
117 Far-field radiative thermal rectifier based on nanostructures with vanadium dioxide Optics Letters 43,22,5619-5622 Jia Shichao,Fu Yang,Su Yishu,马云贵 SCI收录
118 Tunable narrowband mid-infrared thermal emitter with a bilayer cavity enhanced Tamm plasmon Optics Letters 43,21,5230-5233 Zhu Huanzheng,Luo Hao,李强,Zhao Ding,Cai Lu,Du Kaikai,Xu Ziquan,Ghosh Pintu,仇旻 SCI收录
119 Au80Sn20-based targeted noncontact nanosoldering with low power consumption Optics Letters 43,20,4989-4992 李强,Chen Ziyao,Zhang Xuan,Peng Yong,Ghosh Pintu,Yao Guangnan,Luo Hao,吕俊,仇旻 SCI收录
120 Polarization-insensitive 2 x 2 thermo-optic Mach-Zehnder switch on silicon Optics Letters 43,11,2531-2534 Wang Shipeng,戴道锌 SCI收录
121 Silicon-based hybrid demultiplexer for wavelength- and mode-division multiplexing Optics Letters 43,9,1962-1965 Tan Ying,Wu Hao,Wang Shipeng,Li Chenlei,戴道锌 SCI收录
122 Three-dimensional super-resolved live cell imaging through polarized multi-angle TIRF Optics Letters 43,7,1423-1426 Zheng Cheng,Zhao Guangyuan,Liu Wenjie,Chen Youhua,Zhang Zhimin,Jin Luhong,Xu Yingke,匡翠方,刘旭 SCI收录
123 Polarization-insensitive four-channel coarse wavelength-division (de)multiplexer based on Mach-Zehnder interferometers with bent directional couplers and polarization rotators Optics Letters 43,7,1483-1486 Xu Hongnan,Liu Liu,时尧成 SCI收录
124 Nonvolatile tunable silicon-carbide-based midinfrared thermal emitter enabled by phase-changing materials Optics Letters 43,6,1295-1298 Cai Lu,Du Kaikai,Qu Yurui,Luo Hao,Pan Meiyan,仇旻,李强 SCI收录
125 Label-free cell nuclear imaging by Gruneisen relaxation photoacoustic microscopy Optics Letters 43,4,947-950 Liu Xiaowei,Wong TerenceT.W.,Shi Junhui,Ma Jun,杨青,Wang LihongV. SCI收录
126 An Automatic Cardiac Arrhythmia Classification System With Wearable Electrocardiogram Ieee Access 6,,16529-16538 Xia Yufa,Zhang Huailing,Xu Lin,Gao Zhifan,Zhang Heye,刘华锋,Li Shou SCI收录
127 Glioma Segmentation With a Unified Algorithm in Multimodal MRI Images Ieee Access 6,,9543-9553 Li Qingneng,Gao Zhifan,Wang Qiuyu,Xia Jun,Zhang Heye,Zhang Huailing,刘华锋,Li Shuo SCI收录
128 Plasmonic-enhanced targeted nanohealing of metallic nanostructures Applied Physics Letters 112,7,71108 Yang Hangbo,Lu Jinsheng,Ghosh Pintu,Chen Ziyao,Wang Wei,叶辉,Yu Qian,仇旻,李强 SCI收录
129 Ultrathin nanostructured solar selective absorber based on a two-dimensional hemispherical shell array Applied Physics Letters 112,6,63903 Chi Kequn,杨柳,何赛灵 SCI收录
130 Inverse matrix based phase estimation algorithm for structured illumination microscopy Biomedical Optics Express 9,10,5037-5051 Cao Ruizhi,Chen Youhua,Liu Wenjie,Zhu Dazhao,匡翠方,Xu Yingke,刘旭 SCI收录
131 Portable multi-spectral lens-less microscope with wavelength-self-calibrating imaging sensor Optics and Lasers in Engineering 111,,25-33 Bian Yinxu,Liu Qiulan,Zhang Zhifeng,Liu Diyi,Hussian Anwar,匡翠方,李海峰,刘旭 SCI收录
132 100 MW Peak Power Picosecond Laser Based on Hybrid End-Pumped Nd:YVO4 and Side-Pumped Nd:YAG Amplifiers Ieee Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 24,5,1601907 Liu Bin,刘崇,Wang Yong,Hu Weixing,Ye Zhibin,刘东,项震 SCI收录
133 WS2-Clad Microfiber Saturable Absorber for High-Energy Rectangular Pulse Fiber Laser Ieee Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 24,3,900807 Yang Huiran,刘雪明 SCI收录
134 Tunable self-focusing and self-defocusing effects in a triple quantum dot via the tunnel-enhanced cross-Kerr nonlinearity Optics Express 26,25,32585-32598 Luo Xiao-Qing,Li Zeng-Zhao,Li Tie-Fu,Xiong Wei,游建强 SCI收录
135 Optical refractometry using lensless holography and autofocusing Optics Express 26,23,29614-29628 Bian Yinxu,Zhang Yibo,Yin Pengbin,李海峰,Ozcan Aydogan SCI收录
136 Machine learning guided rapid focusing with sensor-less aberration corrections Optics Express 26,23,30162-30171 Jin Yuncheng,Zhang Yiye,Hu Lejia,Huang Haiyang,Xu Qiaoqi,Zhu Xinpei,Huang Limeng,Zheng Yao,Shen Hui-Liang,Gong Wei,斯科 SCI收录
137 Relationship between the effective attenuation coefficient of spaceborne lidar signal and the IOPs of seawater Optics Express 26,23,30278-30291 Liu Qun,刘东,白剑,Zhang Yupeng,Zhou Yudi,Xu Peituo,Liu Zhipeng,Chen Sijie,Che Haochi,吴兰,沈亦兵,刘崇 SCI收录
138 Optimal third-harmonic generation in an optical microcavity with chi((2)) and chi((3)) nonlinearities Optics Express 26,21,27294-27304 Li Ming,Zou Chang-Ling,Dong Chun-Hua,戴道锌 SCI收录
139 Effective, angle-independent radiative cooler based on one-dimensional photonic crystal Optics Express 26,21,27885-27893 Yuan Huaxin,Yang Chenying,Zheng Xiaowen,Mu Wen,Wang Zhen,Yuan Wenjia,章岳光,Chen Chaonan,刘旭,沈伟东 SCI收录
140 Demonstration of terahertz ferroelectric metasurface using a simple and scalable fabrication method Optics Express 26,21,27917-27930 Tian Jingyi,Laurell Fredrik,Pasiskevicius Valdas,仇旻,Jang Hoon SCI收录
141 Temperature sensor with enhanced sensitivity based on silicon Mach-Zehnder interferometer with waveguide group index engineering Optics Express 26,20,26057-26064 Zhang Yang,Zou Jun,何建军 SCI收录
142 Gate tunable surface plasmon resonance enhanced graphene/Ag nanoparticles-polymethyl methacrylate/graphene/p-GaN heterostructure light-emitting diodes Optics Express 26,19,25257-25264 Hao Zhenzhen,Feng Sirui,Lu Yanghua,林时胜 SCI收录
143 3D printing of resin composites doped with upconversion nanoparticles for anti- counterfeiting and temperature detection Optics Express 26,19,25481-25491 Ni Rongping,Qian Bin,Liu Chang,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
144 Studies on different primaries for a nearly-ultimate gamut in a laser display Optics Express 26,18,23436-23448 Song Hongya,李海峰,刘旭 SCI收录
145 Reconfigurable all-dielectric antenna-based metasurface driven by multipolar resonances Optics Express 26,18,23918-23925 Tian Jingyi,李强,Lu Jun,仇旻 SCI收录
146 Liquid-level sensing based on a hollow core Bragg fiber Optics Express 26,17,21656-21663 Wang Yu,Yan Guofeng,Lian Zhenggang,Wu Chunzhou,何赛灵 SCI收录
147 Circular-polarization-sensitive absorption in refractory metamaterials composed of molybdenum zigzag arrays Optics Express 26,14,17772-17780 Pan Meiyan,李强,Hong Yu,Cai Lu,Lu Jun,仇旻 SCI收录
148 ICF target DT-layer refractive index and thickness from iterative analysis Optics Express 26,14,17781-17793 Yan Tianliang,刘东,Shen Xue,Zhou Yuhao,Zang Zhongming,Shi Tu,刘崇 SCI收录
149 Development of a whiteness formula for surface colors under an arbitrary light source Optics Express 26,14,18171-18181 Wei Minchen,Chen Siyuan,Huang Hsin-Pou,罗明 SCI收录
150 Transparent transmission-selective radar-infrared bi-stealth structure Optics Express 26,13,16466-16476 Zhong Shuomin,Wu Lijie,Liu Taijun,Huang Jifu,Jiang Wei,马云贵 SCI收录
151 Color gamut mapping between small and large color gamuts: part II. gamut extension Optics Express 26,13,17335-17349 Xu Lihao,Zhao Baiyue,罗明 SCI收录
152 Low-loss and low-crosstalk multimode waveguide bend on silicon Optics Express 26,13,17680-17689 Jiang Xiaohui,Wu Hao,戴道锌 SCI收录
153 Post-fabrication trimming of photonic crystal nanobeam cavities by electron beam irradiation Optics Express 26,12,15908-15913 Han Shoubao,时尧成 SCI收录
154 Enhancing thermal radiation by graphene-assisted hBN/SiO2 hybrid structures at the nanoscale Optics Express 26,10,A591-A601 Shi Kezhang,Liao Ran,Cao Guanjun,Bao Fanglin,何赛灵 SCI收录
155 Colour gamut mapping between small and large colour gamuts: Part I. gamut compression Optics Express 26,9,11481-11495 Xu Lihao,Zhao Baiyue,罗明 SCI收录
156 Holographic near-eye display system based on double-convergence light Gerchberg-Saxton algorithm Optics Express 26,8,10140-10151 Sun Peng,Chang Shengqian,Liu Siqi,Tao Xiao,Wang Chang,郑臻荣 SCI收录
157 CdTe microwires as mid-infrared optical waveguides Optics Express 26,8,10944-10952 Xin Chenguang,Wu Hao,Xie Yu,Yu Shaoliang,Zhou Ning,Shi Zhangxing,郭欣,童利民 SCI收录
158 Study of chromatic adaptation via neutral white matches on different viewing media Optics Express 26,6,7724-7739 Zhai Qiyan,罗明R. SCI收录
159 Bifocal computational near eye light field displays and Structure parameters determination scheme for bifocal computational display Optics Express 26,4,4060-4074 Liu Mali,Lu Chihao,李海峰,刘旭 SCI收录
160 Tunable dual-band thermal emitter consisting of single-sized phase-changing GST nanodisks Optics Express 26,4,4279-4287 Qu Yurui,Cai Lu,Luo Hao,Lu Jun,仇旻,李强 SCI收录
161 Proposed liquid-cooled nanowire lasers Optics Express 26,4,4665-4673 Gong Jue,Xu Peizhen,Gao Yixiao,Wu Hao,郭欣,Wang Shanshan,童利民 SCI收录
162 Giant power enhancement for quasi-omnidirectional light radiation via epsilon-near-zero materials Optics Express 26,3,2231-2241 Zhong Shuomin,Liu Taijun,Huang Jifu,马云贵 SCI收录
163 Assessing the depolarization capabilities of nonspherical particles in a super-ellipsoidal shape space Optics Express 26,2,1726-1742 Bi Lei,Lin Wushao,刘东,Zhang Kejun SCI收录
164 Invisible gateway for both light waves and rays Optics Express 26,1,165-172 Sun Fei,何赛灵 SCI收录
165 Nonlinearity optimization of dissipative-soliton fiber laser for generation of pulses with 350 kW peak power High Power Laser Science and Engineering 6,,e27 Chi Han,Liu Bowen,Song Youjian,Hu Minglie,Chai Lu,沈伟东,刘旭,Wang Chingyue SCI收录
166 Nondestructive quality assessment of chili peppers using near-infrared hyperspectral imaging combined with multivariate analysis Postharvest Biology and Technology 146,,147-154 Jiang Jinlin,岑海燕,Zhang Chu,Lyu Xiaohan,Weng Haiyong,Xu Haixia,何勇 SCI收录
167 Variety Identification of Raisins Using Near-Infrared Hyperspectral Imaging Molecules 23,11,2907 Feng Lei,Zhu Susu,Zhang Chu,Bao Yidan,Gao Pan,何勇 SCI收录
168 Discrimination of Chrysanthemum Varieties Using Hyperspectral Imaging Combined with a Deep Convolutional Neural Network Molecules 23,11,2831 Wu Na,Zhang Chu,Bai Xiulin,Du Xiaoyue,何勇 SCI收录
169 Quantitative Determination of Thiabendazole in Soil Extracts by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Molecules 23,8,1949 聂鹏程,Dong Tao,Xiao Shupei,Lin Lei,何勇,Qu Fangfang SCI收录
170 Spectral Characterization and Molecular Dynamics Simulation of Pesticides Based on Terahertz Time-Domain Spectra Analyses and Density Functional Theory (DFT) Calculations Molecules 23,7,1607 Qu Fangfang,Lin Lei,何勇,聂鹏程,Cai Chengyong,Dong Tao,Pan Yi,Tang Yu,Luo Shaoming SCI收录
171 Density Functional Theory Analysis of Deltamethrin and Its Determination in Strawberry by Surface Enhanced Raman Spectroscopy Molecules 23,6,1458 Dong Tao,Lin Lei,何勇,聂鹏程,Qu Fangfang,Xiao Shupei SCI收录
172 The preparation of Yttrium Aluminosilicate (YAS) Glass Fiber with heavy doping of Tm3+ from Polycrystalline YAG ceramics Journal of the American Ceramic Society 101,10,4627-4633 Zhang Yeming,Qian Guoquan,Xiao Xusheng,Tian Xiangling,Ding Xinqi,Ma Zhijun,Yang Luyun,Guo Haitao,Xu Shanhui,Yang Zhongmin,邱建荣 SCI收录
173 Effect of ligand field symmetry on upconversion luminescence in heat-treated LaBGeO5:Yb3+, Er3+ glass Journal of the American Ceramic Society 101,9,4387-4396 Ali MohamedA.,Ren Jinjun,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
174 Novel Er3+/Ho3+-codoped glass-ceramic fibers for broadband tunable mid-infrared fiber lasers Journal of the American Ceramic Society 101,9,3956-3967 Kang Shiliang,Yu Hang,Ouyang Tianchang,Chen Qinpeng,Huang Xiongjian,Chen Zhi,邱建荣,Dong Guoping SCI收录
175 Effect of topological structure on photoluminescence of PbSe quantum dot-doped borosilicate glasses Journal of the American Ceramic Society 101,4,1508-1515 Xu Zhousu,Liu Xiaofeng,Jiang Chun,Ma Dewei,Ren Jinjun,Cheng Cheng,邱建荣 SCI收录
176 Deep-red photoluminescence and long persistent luminescence in double perovstkite-type La2MgGeO6:Mn4+ Journal of the American Ceramic Society 101,4,1576-1584 Zhang Xiaowen,Nie Jianmin,Liu Shanshan,Li Yang,邱建荣 SCI收录
177 A yttrium aluminosilicate glass fiber with graded refractive index fabricated by melt-in-tube method Journal of the American Ceramic Society 101,4,1616-1622 Zhang Yeming,Qian Guoquan,Xiao Xusheng,Tian xiangling,Chen Zhi,Zhong Jiuping,Ma Zhijun,Guo Haitao,Xu Shanhui,Yang Zhongmin,邱建荣 SCI收录
178 Traceless mitigation of laser damage precursors on a fused silica surface by combining reactive ion beam etching with dynamic chemical etching Rsc Advances 8,57,32417-32422 Sun Laixi,Shao Ting,徐建锋,Zhou Xiangdong,Ye Xin,Huang Jin,白剑,Jiang Xiaodong,Zheng Wanguo,Yang Liming SCI收录
179 3D printing of multicolor luminescent glass Rsc Advances 8,55,31564-31567 Liu Chang,Qian Bin,Ni Rongping,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
180 A cross-linking strategy with moderated pre-polymerization of resin for stereolithography Rsc Advances 8,52,29583-29588 Ni Rongping,Qian Bin,Liu Chang,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
181 Optical constants acquisition and phase change properties of Ge2Sb2Te5 thin films based on spectroscopy Rsc Advances 8,37,21040-21046 Xu Zemin,Chen Chaonan,Wang Zhewei,Wu Ke,Chong Haining,叶辉 SCI收录
182 Understanding differences in Er3+-Yb3+ codoped glass and glass ceramic based on upconversion luminescence for optical thermometry Rsc Advances 8,22,12165-12172 Hao Yingxin,Lv Shichao,Ma Zhijun,邱建荣 SCI收录
183 Additive manufacturing of silica glass using laser stereolithography with a top-down approach and fast debinding Rsc Advances 8,29,16344-16348 Liu Chang,Qian Bin,Liu Xiaofeng,童利民,邱建荣 SCI收录
184 Characterization of stimulated excitations in a driven Bose-Einstein condensate Physical Review A 98,6,63615 Chen Tao,颜波 SCI收录
185 Enhancement of second-harmonic generation based on the cascaded second- and third-order nonlinear processes in a multimode optical microcavity Physical Review A 98,1, Li Ming,Zou Chang-Ling,Dong Chun-Hua,Ren Xi-Feng,Dai Dao-Xin SCI收录
186 Tunable optical nonreciprocity and a phonon-photon router in an optomechanical system with coupled mechanical and optical modes Physical Review A 97,2,23801 Li Guolong,Xiao Xiao,Li Yong,王晓光 SCI收录
187 Adaptive handling of Rayleigh and Raman scatter of fluorescence data based on evaluation of the degree of spectral overlap Spectrochimica Acta Part a-Molecular and Biomolecular Spectroscopy 199,,170-178 Hu Yingtian,Liu Chao,王晓萍,Zhao Dongdong SCI收录
188 A Nanostructure-Based High-Temperature Selective Absorber-Emitter Pair for a Solar Thermophotovoltaic System with Narrowband Thermal Emission Progress in Electromagnetics Research-Pier 162,,95-108 Hu Zhipeng,Zhang Yuan,Liu Liu,杨柳,何赛灵 SCI收录
189 Exploratory Study on Light-Sheet Based Three-Dimensional Surface Topography Progress in Electromagnetics Research-Pier 161,,43787 Cai Fuhong,Chen Jie,Zhou Chunling,Zhu Xuan,何赛灵 SCI收录
190 Tunable emission and energy transfer in single-phased Ba9Lu2Si6O24:Bi3+, Eu3+ for UV W-LEDs Journal of Luminescence 197,,291-296 Wei Rongfei,Wang Longjun,Hu Fangfang,Li Xiaoman,Peng Xiusha,Shi Yafei,Guo Hai,邱建荣 SCI收录
191 Valence state change of europium in barium aluminates glass ceramics fabricated by containerless processing Materials Letters 225,,97-100 Xu Cheng,Nie Jianmin,Xu Zhousu,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
192 Widely Tunable Laser Using Reflecting Fabry-Perot Filters With Lossy Half-Wave Trenches Ieee Photonics Journal 10,2,1501409 Hu Zhipeng,Liao Xiaolu,Zhang Xiaobo,何建军 SCI收录
193 Structure and dynamical properties of liquid Ni64Zr36 and Ni65Hf35 alloys: an ab initio molecular dynamics study Journal of Physics-Condensed Matter 30,36,365401 Zhang W.B.,Wang X.D.,Cao Q.P.,张冬仙,Fecht H.-J.,Jiang J.Z. SCI收录
194 Thin-Core Fiber Sandwiched Photonic Crystal Fiber Modal Interferometer for Temperature and Refractive Index Sensing Ieee Sensors Journal 18,16,6627-6632 Li Ying,Yan Guo-Feng,何赛灵 SCI收录
195 Elastic Optical Fiber Fabry-Perot Interferometer for Highly Sensitive AC Magnetic Field Measurement Ieee Sensors Journal 18,14,5799-5804 Chen Xiaolu,Wu Shengnan,Zeng Yilong,Zhou Bin,Wang Liang,Liu Liu,何赛灵 SCI收录
196 Superconductivity in tantalum self-intercalated 4Ha-Ta1.03Se2 Journal of Physics-Condensed Matter 30,9,95703 Bai Hua,Wang Mengmeng,Yang Xiaohui,Li Yupeng,Ma Jiang,Sun Xikang,Tao Qian,李林军,Xu Zhu-An SCI收录
197 Temperature dependent structural evolution in liquid Ag50Ga50 alloy Journal of Physics-Condensed Matter 30,1,15402 Su Y.,Wang X.D.,Yu Q.,Cao Q.P.,Ruett U.,张冬仙,Jiang J.Z. SCI收录
198 Three-dimensional printing of hybrid organic/inorganic composites with long persistence luminescence Optical Materials Express 8,9,2823-2831 Ni Rongping,Qian Bin,Liu Chang,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
199 Polarization switching of thermal emissions based on plasmonic structures incorporating phase-changing material Ge2Sb2Te5 Optical Materials Express 8,8,2312-2320 Qu Yurui,李强,Cai Lu,仇旻 SCI收录
200 Optical vortex beam direct-writing photolithography Applied Physics Express 11,3,36503 Li Xiongfeng,梁宜勇,Zhan Shichao,徐建锋,白剑,汪凯巍 SCI收录
201 Reducing the dimensions of acoustic devices using anti-acoustic-null media Applied Physics Express 11,2,24301 Li Borui,Sun Fei,何赛灵 SCI收录
202 Photo-realistic continuous digital zooming for an asymmetrical dual camera system Optics and Laser Technology 109,,110-122 Ma H.,Li Q.,Xu Z.,Feng H.,Chen Y. SCI收录
203 The effect of alkali metal ions on crystallization characteristics and luminescent properties of transparent Er3+-doped fluorosilicate glass-ceramics Journal of Non-Crystalline Solids 496,,43628 Chen Qinpeng,Song Xiaoqian,Kang Shiliang,邱建荣,Dong Guoping SCI收录
204 Glass forming ability and bending plasticity evolutions in Zr-Co-Al bulk metallic glasses and their structural origin Journal of Non-Crystalline Solids 488,,52-62 Yu K.M.,Cao Q.P.,Yu Q.,Wang X.D.,张冬仙,Qu S.X.,Jiang J.Z. SCI收录
205 Optical Acceleration Measurement Method with Large Non-ambiguity Range and High Resolution via Synthetic Wavelength and Single Wavelength Superheterodyne Interferometry Sensors 18,10,3417 Lu Qianbo,Pan Dexin,白剑,汪凯巍 SCI收录
206 Visual Localizer: Outdoor Localization Based on ConvNet Descriptor and Global Optimization for Visually Impaired Pedestrians Sensors 18,8,2476 Lin Shufei,Cheng Ruiqi,汪凯巍,Yang Kailun SCI收录
207 Single Chip-Based Nano-Optomechanical Accelerometer Based on Subwavelength Grating Pair and Rotated Serpentine Springs Sensors 18,7,2036 Lu Qianbo,白剑,汪凯巍,Chen Peiwen,方伟dong,Wang Chen SCI收录
208 Unifying Terrain Awareness for the Visually Impaired through Real-Time Semantic Segmentation Sensors 18,5,UNSP 1506 Yang Kailun,汪凯巍,Bergasa LuisM.,Romera Eduardo,Hu Weijian,Sun Dongming,Sun Junwei,Cheng Ruiqi,Chen Tianxue,Lopez Elena SCI收录
209 Rapid Determination of Thiabendazole Pesticides in Rape by Surface Enhanced Raman Spectroscopy Sensors 18,4,1082 Lin Lei,Dong Tao,聂鹏程,Qu Fangfang,何勇,Chu Bingquan,Xiao Shupei SCI收录
210 Micro/Nanofibre Optical Sensors: Challenges and Prospects Sensors 18,3,903 童利民 SCI收录
211 Research on the Effects of Drying Temperature on Nitrogen Detection of Different Soil Types by Near Infrared Sensors Sensors 18,2,391 聂鹏程,Dong Tao,何勇,Xiao Shupei SCI收录
212 Spectral Analysis and Sensitive Waveband Determination Based on Nitrogen Detection of Different Soil Types Using Near Infrared Sensors Sensors 18,2,523 Xiao Shupei,何勇,Dong Tao,聂鹏程 SCI收录
213 A 32-Channel Hybrid Wavelength-/Mode-Division (de)Multiplexer on Silicon Ieee Photonics Technology Letters 30,13,1194-1197 Wang Shipeng,Wu Hao,Zhang Ming,戴道锌 SCI收录
214 Athermal Narrow-Band Filters Based on Side-Modulated Bragg Gratings Ieee Photonics Technology Letters 30,13,1226-1229 Chen Jingye,Zhang Runzhou,时尧成 SCI收录
215 Flat-Top CWDM (De)Multiplexer Based on MZI With Bent Directional Couplers Ieee Photonics Technology Letters 30,2,169-172 Xu Hongnan,时尧成 SCI收录
216 Widefield and total internal reflection fluorescent structured illumination microscopy with scanning galvo mirrors Journal of Biomedical Optics 23,4,46007 Chen Youhua,Cao Ruizhi,Liu Wenjie,Zhu Dazhao,Zhang Zhiming,匡翠方,刘旭 SCI收录
217 A comparative investigation on upconversion luminescence in glass-ceramics containing LaF3 and CaF2 nanocrystals Journal of Materials Science-Materials in Electronics 29,10,8701-8709 Ali MohamedA.,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
218 Structural variation and near infrared luminescence in Mn5+-doped M2SiO4 (M = Ba, Sr, ca) phosphors by cation substitution Journal of Materials Science-Materials in Electronics 29,8,6419-6427 Zhang Xiaowen,Nie Jianmin,Liu Shanshan,邱建荣 SCI收录
219 Silicon microring resonators Journal of Optics 20,5,54004 Tan Ying,戴道锌 SCI收录
220 Application of chromaticity coordinates for solution turbidity measurement Measurement 130,,39-43 Wen Yizhang,Mao Yuanfang,王晓萍 SCI收录
221 Silicon-based on-chip hybrid (de)multiplexers Science China-Information Sciences 61,8,80407 Li Chenlei,Wu Hao,Tan Ying,Wang Shipeng,戴道锌 SCI收录
222 Silicon-based on-chip diplexing/triplexing technologies and devices Science China-Information Sciences 61,8,80402 时尧成,Chen Jingye,Xu Hongnan SCI收录
223 Pressure-induced structural change and nucleation in liquid aluminum Journal of Applied Physics 124,22,225903 Khan SalmanAli,Wang X.D.,Cao Q.P.,张冬仙,Jiang J.Z. SCI收录
224 Surface compressive and softening effect on deformation mode transition in Ni-Nb metallic glassy thin films: A molecular dynamics study Journal of Applied Physics 124,20,205304 Chen L.Y.,Cao Q.P.,Zhang H.,Wang X.D.,张冬仙,Jiang J.Z. SCI收录
225 Conversion of isotropic fluorescence into a long-range non-diverging beam Methods and Applications in Fluorescence 6,2,24003 Zhang Douguo,Zhu Liangfu,Chen Junxue,Wang Ruxue,Wang Pei,Ming Hai,Badugu Ramachandram,Rosenfeld Mary,Zhan Qiwen,匡翠方,刘旭,Lakowicz JosephR. SCI收录
226 Spectral Control of Near-Field Thermal Radiation With Periodic Cross Resonance Metasurfaces Ieee Journal of Quantum Electronics 54,1,7000107 Shi Kezhang,Bao Fanglin,何赛灵 SCI收录
227 Mid-infrared nonlinear silicon hybrid waveguide with high figure of merit Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics 35,8,1772-1779 Tu Zhihua,Jin Qiang,Li Xibin,高士明 SCI收录
228 Design of mid-infrared nonlinear silicon-germanium waveguides for broadband/discrete-band wavelength conversion Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics 35,4,741-751 Lyu Dongsheng,Jin Qiang,高士明 SCI收录
229 Adjusting third-order nonlinear properties in silicon triply resonant nanobeam cavities Journal of the Optical Society of America B-Optical Physics 35,3,636-642 Cui Xin,Zhang Weiwei,Serna Samuel,Alonso-Ramos Carlos,Marris-Morini Delphine,Vivien Laurent,何建军,Cassan Eric SCI收录
230 Indentation size effects of mechanical behavior and shear transformation zone in thin film metallic glasses Thin Solid Films 646,,36-43 Wang C.,Cao Q.P.,Feng T.,Wang X.D.,张冬仙,Qu S.X.,Jiang J.Z. SCI收录
231 Evaluating colour preference of lighting with an empty light booth Lighting Research & Technology 50,8,1249-1256 Liu Q.,Huang Z.,Pointer M.R.,罗明,Xiao K.,Westland S. SCI收录
232 Colour difference evaluation using display colours Lighting Research & Technology 50,8,1257-1269 Liang J.,Georgoula M.,Zou N.,Cui G.,Luo M.Ronnier SCI收录
233 Light dominates colour preference when correlated colour temperature differs Lighting Research & Technology 50,7,995-1012 Huang Z.,Liu Q.,Westland S.,Pointer M.R.,罗明,Xiao K. SCI收录
234 The effect of dynamic correlated colour temperature changes on alertness and performance Lighting Research & Technology 50,7,1070-1081 Ye M.,Zheng S.Q.,Wang M.L.,Luo M.Ronnier SCI收录
235 Discomfort glare caused by white LEDs having different spectral power distributions Lighting Research & Technology 50,6,921-936 Huang W.J.,Yang Y.,Luo M.Ronnier SCI收录
236 Assessing glare, Part 4: Generic models predicting discomfort glare of light-emitting diodes Lighting Research & Technology 50,5,739-756 Yang Y.,罗明,Huang W.J. SCI收录
237 The development of a colour discrimination index Lighting Research & Technology 50,5,681-700 Xu L.,罗明,Pointer M. SCI收录
238 Optimising the illumination spectrum for tissue texture visibility Lighting Research & Technology 50,5,757-771 Wang H.,Cuijpers R.H.,Vogels I.M.L.C.,Luo M.Ronnier,Heynderickx I.,Zheng Z. SCI收录
239 Assessing glare, Part 3: Glare sources having different colours Lighting Research & Technology 50,4,596-615 Yang Y.,Luo M.Ronnier,Huang W.J. SCI收录
240 A neural response-based model to predict discomfort glare from luminance image Lighting Research & Technology 50,3,416-428 Safdar M.,Luo M.Ronnier,Mughal M.Farhan,Kuai S.,Yang Y.,Fu L.,Zhu X. SCI收录
241 Evaluation of whiteness metrics Lighting Research & Technology 50,3,429-445 Ma S.,Wei M.,Liang J.,Wang B.,Chen Y.,Pointer M.,罗明 SCI收录
242 CIE colour appearance models: A current perspective Lighting Research & Technology 50,1,129-140 Luo M.Ronnier,Pointer M.R. SCI收录
243 High-color-purity transmissive colors with high angular tolerance based on metal/dielectric stacks Optics Communications 434,,70-74 Zheng Xiaowen,Yang Chenying,Zhao Kun,Wang Zhen,Mu Wen,Yuan Huaxin,Yuan Wenjia,章岳光,沈伟东 SCI收录
244 Experimental analysis and designing strategies of lens-less microscopy with partially coherent illumination Optics Communications 434,,136-144 Bian Yinxu,Wang Wensheng,Hussian Anwar,匡翠方,李海峰,刘旭 SCI收录
245 Assessment of tissues' inhomogeneous optical properties based on a portable microscope under partially coherent illumination Optics Communications 434,,145-151 Bian Yinxu,Yao Yuanfa,Liu Qiulan,Xu Yingke,匡翠方,李海峰,刘旭 SCI收录
246 Development of energy correction based multishot snapshot spectral imaging system Optics Communications 432,,116-122 Shen Junfei,Chen Yuan,Ding Zhanghao,Chang Shengqian,Tao Chenning,Wu Fei,Li Yong,郑臻荣 SCI收录
247 Optimization methodology for structural multiparameter surface plasmon resonance sensors in different modulation modes based on particle swarm optimization Optics Communications 431,,142-150 Sun Yi,Cai Haoyuan,王晓萍,Zhan Shuyue SCI收录
248 Subwavelength focusing by optical surface transformation Optics Communications 427,,139-146 Sun Fei,何赛灵 SCI收录
249 Silicon-based cyclic arrayed waveguide grating routers with improved loss uniformity Optics Communications 427,,628-634 Song Guangyi,Wang Shuxin,Zou Jun,Lang Tingting,何建军 SCI收录
250 A microfiber temperature sensor based on fluorescence lifetime Optics Communications 426,,231-236 Zhao Yongtan,Pang Chenlei,Wen Zhong,Liu Yi,Qiao Xvsheng,Yang Zongyin,Raghavan N.,Zhao Yiying,杨青 SCI收录
251 Background suppression in confocal scanning fluorescence microscopy with superoscillations Optics Communications 426,,541-546 Le Vannhu,Wang Xiaona,匡翠方,刘旭 SCI收录
252 Integrated dual-color stimulated emission depletion (STED) microscopy and fluorescence emission difference (FED) microscopy Optics Communications 423,,167-174 Wang Wensheng,Zhao Guangyuan,匡翠方,Xu Liang,Liu Shaocong,Sun Shiyi,Shentu Ping,杨旸,Xu Yingke,刘旭 SCI收录
253 Parallelized fluorescence lifetime imaging microscopy (FLIM) based on photon reassignment Optics Communications 421,,83-89 Liu Shaocong,Zhang Zhimin,Zheng Jiaoyang,Xu Liang,匡翠方,刘旭 SCI收录
254 Launch and capture of a single particle in a pulse-laser-assisted dual-beam fiber-optic trap Optics Communications 417,,103-109 Fu Zhenhai,She Xuan,Li Nan,胡慧珠 SCI收录
255 Extended depth-of field imaging by both radially symmetrical conjugating phase masks with spatial frequency post-processing Optics Communications 411,,80-87 Nhu L.V.,匡翠方,刘旭 SCI收录
256 An on-chip silicon compact triplexer based on cascaded tilted multimode interference couplers Optics Communications 410,,483-487 Chen Jingye,Liu Penghao,时尧成 SCI收录
257 Experimental demonstration of bidirectional up to 40 Gbit/s QPSK coherent free-space optical communication link over similar to 1 km Optics Communications 410,,674-679 Feng Xianglian,Wu Zhihang,Wang Tianshu,Zhang Peng,Li Xiaoyan,Jiang Huilin,Su Yuwei,He Hongwei,Wang Xiaoyan,高士明 SCI收录
258 Graphene-bimetal plasmonic platform for ultra-sensitive biosensing Optics Communications 410,,817-823 Tong Jinguang,Jiang Li,Chen Huifang,Wang Yiqin,Yong Ken-Tye,Forsberg Erik,何赛灵 SCI收录
259 Rotating a half-wave plate by 45 degrees: An ideal calibration method for the gain ratio in polarization lidars Optics Communications 407,,361-366 Luo Jing,刘东,Bi Lei,Zhang Kejun,Tang Peijun,Xu Peituo,Su Lin,Yang Liming SCI收录
260 Photoacoustic microbeam-oscillator with tunable resonance direction and amplitude Optics Communications 407,,381-385 Wu Qingjun,Li Fanghao,Wang Bo,Yi Futing,Jiang J.Z.,张冬仙 SCI收录
261 The enhancement of the abruptly autofocusing property with multiple circular Airy beams carrying lens phase factors Applied Physics B-Lasers and Optics 124,12,233 Sun Mingli,黄凯凯,Zha Yong,胡慧珠,Li Nan,Zhang Xian,Zhu Bocheng,Lu Xuanhui SCI收录
262 Effect of SiO2 on optical properties of bismuth-doped B2O3-GeO2-SiO2 glasses Applied Physics B-Lasers and Optics 124,9,178 Xu Zhousu,Yan Jinhua,Xu Cheng,Zhang Hang,Chen Gang,Liu Xiaofeng,邱建荣 SCI收录
263 Tightly focused field modulated by spiral phase with an off-axis singularity Applied Physics B-Lasers and Optics 124,8,157 Liu Yong,Zhang Zhifeng,Cao Ruizhi,匡翠方 SCI收录
264 Stripe nonuniformity correction for infrared imaging system based on single image optimization Infrared Physics & Technology 91,,250-262 Hua Weiping,Zhao Jufeng,Cui Guangmang,Gong Xiaoli,Ge Peng,Zhang Jiang,徐之海 SCI收录
265 The spatial correlation problem of noise in imaging deblurring and its solution Journal of Visual Communication and Image Representation 56,,167-176 Yang Chenwei,冯华君,徐之海,Li Qi,陈跃庭 SCI收录
266 Elliptical Airy beam Applied Optics 57,23,6717-6720 Zha Yong,黄凯凯,Liu Binjie,Sun Mingli,胡慧珠,Li Nan,Zhang Xian,Zhu Bocheng,Lu Xuanhui SCI收录
267 Improving the resolution o two-photon microscopy using pixel reassignment Applied Optics 57,21,6181-6187 Sun Shiyi,Liu Shaocong,Wang Wensheng,Zhang Zhimin,匡翠方,刘旭 SCI收录
268 All-optical wavelength conversion for telecommunication mode-division multiplexing signals in integrated silicon waveguides Applied Optics 57,18,5036-5042 Xu Zijun,Jin Qiang,Tu Zhihua,高士明 SCI收录
269 High-precision calibration method for shear ratio based on the shearing wavefront feature extraction of a phase plate Applied Optics 57,18,5121-5129 Zhang Rui,杨甬英,Liang Zijian,Jiang Jiabin,Ling Tong SCI收录
270 Reducing the minimum range of a RGB-depth sensor to aid navigation in visually impaired individuals Applied Optics 57,11,2809-2819 Yang Kailun,汪凯巍,Chen Hao,白剑 SCI收录
271 Image quality degradation of object-color metamer mismatching in digital camera color reproduction Applied Optics 57,11,2851-2860 Qiu Jueqin,徐海松,Ye Zhengnan,Diao Changyu SCI收录
272 Research on characteristics of symmetric optothermal microactuators Applied Optics 57,10,2420-2425 Wang Y.D.,You Q.Y.,Chen J.J.,Zhang H.J. SCI收录
273 Effects of auxiliary atmospheric state parameters on the aerosol optical properties retrieval errors of high-spectral-resolution lidar Applied Optics 57,10,2627-2637 Zhang Yupeng,刘东,Zheng Zhuofan,Liu Zhengkuan,Hu DeYun,Qi Bing,刘崇,Bi Lei,Zhang Kejun,Wen Chunao,Jiang Lingying,Liu Yuling,Ke Ju,Zang Zhongming SCI收录
274 Comprehensive design and calibration of an even aspheric quarter-wave plate for polarization point diffraction interferometry Applied Optics 57,8,1789-1799 Li Yao,杨甬英,Wang Chen,Chen Yuankai,Zhang Yihui,白剑 SCI收录
275 360-degree large-scale multiprojection light-field 3D display system Applied Optics 57,8,1817-1823 Ni Lixia,Li Zhenxing,李海峰,刘旭 SCI收录
276 Focus detection by shearing interference of vortex beams for non-imaging systems Applied Optics 57,5,1037-1042 Li Xiongfeng,Zhan Shichao,梁宜勇 SCI收录
277 Characterization of the pinhole diffraction based on the waveguide effect in a point diffraction interferometer Applied Optics 57,4,781-787 Wang Chen,杨甬英,Li Yao,Chen Yuankai,白剑 SCI收录
278 Conventional soliton or stretched pulse delivered by nanotube-mode-locked fiber laser Applied Optics 57,4,807-811 韩小祥 SCI收录
279 Dynamic analysis and rotation experiment of an optical-trapped microsphere in air Applied Optics 57,4,823-828 Li Wenqiang,Li Nan,Shen Yu,Fu Zhenhai,Su Heming,胡慧珠 SCI收录
280 A Meshfree Representation for Cardiac Medical Image Computing Ieee Journal of Translational Engineering in Health and Medicine-Jtehm 6,,1800212 Zhang Heye,Gao Zhifan,Xu Lin,Yu Xingjian,Wong KenC.L.,刘华锋,Zhuang Ling,Shi Pengcheng SCI收录
281 Optimization of hetero-epitaxial growth for the threading dislocation density reduction of germanium epilayers Journal of Crystal Growth 488,,43692 Chong Haining,Wang Zhewei,Chen Chaonan,Xu Zemin,Wu Ke,吴兰,Xu Bo,叶辉 SCI收录
282 Enhancement of fluorescence emission difference microscopy using conjugated vortex phase modulation Journal of Microscopy 272,2,151-159 Zhu D.,Liu W.,Zhang Z.,Zheng C.,Chen Y.,Li C.,Kuang C.,Fan J.,Xu Y.,Liu X.,Hussain A. SCI收录
283 Recent research on stimulated emission depletion microscopy for reducing photobleaching Journal of Microscopy 271,1,43571 Li C.,Liu S.,Wang W.,Liu W.,Kuang C.,Liu X. SCI收录
284 Analogous on-axis interference topographic phase microscopy (AOITPM) Journal of Microscopy 270,2,235-243 Xiu P.,Liu Q.,Zhou X.,Xu Y.,匡翠方.,刘旭 SCI收录
285 Rapid and Quantitative Determination of Soil Water-Soluble Nitrogen Based on Surface-Enhanced Raman Spectroscopy Analysis Applied Sciences-Basel 8,5,701 Dong Tao,Xiao Shupei,何勇,Tang Yu,聂鹏程,Lin Lei,Qu Fangfang,Luo Shaoming SCI收录
286 Molecular Characterization and Theoretical Calculation of Plant Growth Regulators Based on Terahertz Time-Domain Spectroscopy Applied Sciences-Basel 8,3,420 Qu Fangfang,Lin Lei,Cai Chengyong,Dong Tao,何勇,聂鹏程 SCI收录
287 Characteristic Analysis of Compact Spectrometer Based on Off-Axis Meta-Lens Applied Sciences-Basel 8,3,321 Zhou Yi,Chen Rui,马云贵 SCI收录
288 The Effects of Drying Temperature on Nitrogen Concentration Detection in Calcium Soil Studied by NIR Spectroscopy Applied Sciences-Basel 8,2,269 聂鹏程,Dong Tao,何勇,Xiao Shupei,Qu Fangfang,Lin Lie SCI收录
289 Terahertz Multivariate Spectral Analysis and Molecular Dynamics Simulations of Three Pyrethroid Pesticides Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves 39,11,1148-1161 Qu Fangfang,Lin Lei,何勇,聂鹏程,Cai Chengyong,Dong Tao,Pan Yi,Tang Yu,Luo Shaoming SCI收录
290 Experimental and Theoretical Study on Terahertz Absorption Characteristics and Spectral De-noising of Three Plant Growth Regulators Journal of Infrared Millimeter and Terahertz Waves 39,10,1015-1027 Qu Fangfang,Pan Yi,Lin Lei,Cai Chengyong,Dong Tao,何勇,聂鹏程 SCI收录
291 Improving performance of Si/CdS micro-/nanoribbon p-n heterojunction light emitting diodes by trenched structure Aip Advances 8,5,55231 Huang Shiyuan,Wu Yuanpeng,Ma Xiangyang,Yang Zongyin,刘旭,杨青 SCI收录
292 Accurate real-time sensing tip for aqueous NO with optical fibers embedded in active hydrogel waveguide Aip Advances 8,2,25207 Chung Chieh-Wen,Tsai May-Jywan,Lin Peng-Wei,Huang Ding-Wen,Wang Kuan-Hsun,Chen Yu-An,Meng Hsin-Fei,Zan Hsiao-Wen,Cheng Henrich,童利民,张磊,Horng Sheng-Fu,Hung Cheng-Hsiung SCI收录
293 Color prediction of metallic coatings from measurements at common geometries in portable multiangle spectrophotometers Journal of Coatings Technology and Research 15,5,957-966 Feng Heng,徐海松,Zhang Fuzheng,Wang Zhehong SCI收录
294 Investigation of Carbon Nanotube-Based Through-Silicon Vias for PDN Applications Ieee Transactions on Electromagnetic Compatibility 60,3,738-746 Jin Jing,Zhao Wen-Sheng,王大伟,Chen Hong-Sheng,Li Er-Ping,Yin Wen-Yan SCI收录
295 Transient Evolutional Dynamics of Quantum-Dot Molecular Phase Coherence for Sensitive Optical Switching Journal of the Physical Society of Japan 87,4,44401 沈建其,Gu Jing SCI收录
296 Applications of nanostructures in wide-field, label-free super resolution microscopy Chinese Physics B 27,11,118704 Liu Xiaowei,Meng Chao,Xu Xuechu,Tang Mingwei,Pang Chenlei,杨青 SCI收录
297 Silicon nanophotonics for on-chip light manipulation Chinese Physics B 27,10,104208 Guo Jingshu,戴道锌 SCI收录
298 Rotating light fields of an azimuthally polarized light beam generated by two-belt spiral phase modulation Journal of Modern Optics 65,20,2295-2300 Liu Yong,Zhang Zhifeng,Li Chuankang,Liu Diyi,匡翠方 SCI收录
299 Imaging resolution and properties analysis of super resolution microscopy with parallel detection under different noise, detector and image restoration conditions Journal of Modern Optics 65,10,1188-1198 Yu Zhongzhi,Liu Shaocong,Sun Shiyi,匡翠方,刘旭 SCI收录
300 Fast auto-focus scheme based on optical defocus fitting model Journal of Modern Optics 65,7,858-868 Wang Yeru,冯华君,徐之海,Li Qi,陈跃庭,Cen Min SCI收录
301 Review of theoretical methods and research aspects for detecting leaf water content using terahertz spectroscopy and imaging International Journal of Agricultural and Biological Engineering 11,5,27-34 Qu Fangfang,聂鹏程,Lin Lei,Cai Chengyong,何勇 SCI收录
302 120 Gbit/s high-speed WDM-QPSK free-space optical transmission through 1 km atmospheric channel Electronics Letters 54,18,1082-1083 Feng Xianglian,Wu Zhihang,Wang Tianshu,Jiang Huilin,Su Yuwei,Jiang Hexin,高士明 SCI收录
303 Focusing light through scattering media using the harmony search algorithm for phase optimization of wavefront shaping Optik 158,,558-564 Wu Yulin,张秀达,严惠民 SCI收录
304 Research on the temperature characteristic of magnetic sensor in the magnetic drift compensation fiber-optic gyroscope Optik 172,,91-96 Liang Cui,Zhou Yanru,张登伟,She Xuan,黄腾超,舒晓武 SCI收录
305 A robust deblurring algorithm for noisy images with just noticeable blur Optik 168,,577-589 Huang Jiazi,冯华君,徐之海,Li Qi,陈跃庭 SCI收录
306 A compact line-detection spectrometer with a Powell lens Optik 155,,267-272 Cai Fuhong,Tang Rongnian,Wang Shaowei,何赛灵 SCI收录
307 Monocentric imaging system with wide field of view and high resolution for distant view observation Optik 157,,56-62 Liu Siqi,Chang Shengqian,Zhang Siman,Xie Ting,Sun Peng,Li Huaye,郑臻荣 SCI收录
308 Near-infrared laser scanning confocal microscopy and its application in bioimaging Optical and Quantum Electronics 50,1,35 Sun Chaowei,Wang Yalun,Zhang Hequn,钱骏 SCI收录
309 A widely tunable single-longitudinal-mode ytterbium-doped fiber laser based on fiber Lyot filter Laser Physics 28,9,95105 Bai Hangyu,Yin Taoce,Jiang Xiaogang,高士明 SCI收录
310 Light sheet microscopy with high spatial resolution based on polarized structured illumination beam modulated by the phase mask Microscopy Research and Technique 81,9,959-965 Nhu Levan,Wang Xiaona,Liu Yong,匡翠方,刘旭 SCI收录
311 Comparing two-step and one-step chromatic adaptation transforms using the CAT16 model Color Research and Application 43,5,633-642 Li Changjun,Xu Yang,Wang Zhifeng,罗明Ronnier,Cui Guihua,Melgosa Manuel,Brill MichaelH.,Pointer Michael SCI收录
312 Axial resolution enhancement for light sheet fluorescence microscopy via using the subtraction method Optical Engineering 57,10,103107 Le Vannhu,Wang Xiaona,匡翠方,刘旭 SCI收录
313 Influence of the modulation phase error on bias error in interferometric fiber optic gyroscope Optical Engineering 57,8,87104 Bi Ran,She Xuan,舒晓武,刘承 SCI收录
314 Enhancing local color contrast by optimizing multichannel LED light sources Optical Engineering 57,7,74111 Yang Jian,徐海松,Zhang Fuzheng,Wang Zhehong,Xu Peng SCI收录
315 Influence of noise statistics on optimizing the distribution of integration time for degree of linear polarization polarimetry Optical Engineering 57,6,64110 Li Xiaobo,Hu Haofeng,Wang Hui,吴兰,Liu Tie-Gen SCI收录
316 Resolution enhancement of confocal scanning microscopy using low-intensity imaging part of point spread function Optical Engineering 57,5,53106 Le Vannhu,Wang Xiaona,匡翠方,刘旭 SCI收录
317 Sensor resolution enhancement for remote imaging by synthesizing mask-based camera array images Optical Review 25,6,708-719 Ma Zhuang,岑兆丰,李晓彤 SCI收录
318 Adaptive temporal compressive sensing for video with motion estimation Optical Review 25,2,215-226 Wang Yeru,Tang Chaoying,陈跃庭,冯华君,徐之海,Li Qi SCI收录
319 Stimulated-emission based spectral domain optical coherence tomography for molecular contrast imaging Acta Physica Sinica 67,17,174201 Zhe-Hao Hu,Zi-Wei Shangguan,Jian-Rong Qiu,Shan-Shan Yang,Wen Bao,Yi Shen,Peng Li,Zhi-Hua Ding SCI收录
320 FeGaB(25 nm)/Al2O3/FeGaB(25 nm) Multilayer Structures: Effects of Variation of Al(2)O(3)Thickness on Static and Dynamic Magnetic Properties Rare Metal Materials and Engineering 47,7,1951-1957 Man Shahid,Gee Yin,Jun Yuan,马云贵,何赛灵 SCI收录
321 Simultaneous multimodal imaging and photothermal therapy via renal-clearable manganese-doped copper sulfide nanodots Applied Materials Today 13,,285-297 Zhou Bo,Zhao Jun,Qiao Yue,Wei Qiaolin,He Jian,Li Wanlin,Zhong Danni,Ma Fei,Li Yangyang,周民 SCI收录
322 Surface fitting technology of rectangular mirror Chinese Optics 11,6,1011-1016 Li-song Yan,杨甬英,Dong-lin Ma,Xi-meng Han SCI收录
323 Fitting Methods of Transmission Spectrum Envelope in Cascaded Double-ring Resonator Sensors Acta Photonica Sinica 47,10,UNSP 1023002 Chang Su,Hui-hui Zhu,Zi-wei Cao,何建军,Ming-yu Li SCI收录
324 Passively Mode-locked Ytterbium-doped Fiber Laser Based on MoO3 as Saturable Absorber Acta Photonica Sinica 47,9,UNSP 0914001 Jun-lin Jiang,Wen-jie Yue,Wei-qi Wang,Yi-chen Ding,Bo Wu,Yong-hang Shen SCI收录
325 Fast Adaptive Thermal Buffering by a Passive Open Shell Based on Transformation Thermodynamics Advanced Theory and Simulations 1,7,1800026 Liu Yichao,Sun Fei,何赛灵 SCI收录
326 Defocus Camera Calibration Based on Sinusoidal Phase Coding Acta Photonica Sinica 47,7,UNSP 0715002 Hao Yang,Ning Cai,Bin Lin,Xiang-qun Cao SCI收录
327 Short-wave infrared emitted/excited fluorescence from carbon dots and preliminary applications in bioimaging Materials Chemistry Frontiers 2,7,1343-1350 Li Dongyu,Wang Dan,Zhao Xinyuan,Xi Wang,Zebibula Abudureheman,Alifu Nuernisha,Chen Jian-Feng,钱骏 SCI收录
328 Silicon-graphene photonic devices Journal of Semiconductors 39,6,61009 Yin Yanlong,Li Jiang,Xu Yang,Tsang HonKi,戴道锌 SCI收录
329 Tomographic 3D Display and Imaging Optimization Acta Photonica Sinica 47,6,UNSP 0610003 Yun-feng Zhou,Liang Xu,Hai-feng Li,Xu Liu SCI收录
330 Magnetic-temperature Coupling Effect of a Fiber Optic Gyroscope Acta Photonica Sinica 47,5,UNSP 0506005 Yi-ping Chen,Cui Hang,张登伟,Jian-hua Yang,Shuang-liang Che,刘承 SCI收录
331 Image Super-resolution Based on Tiny Recurrent Convolutional Neural Network Acta Photonica Sinica 47,4,UNSP 0410004 Hao-yu Ma,徐之海,Hua-jun Feng,Qi Li,Yue-ting Chen SCI收录
332 Optical Image Mosaic Methods Based on MEMS Gyroscope Acta Photonica Sinica 47,3,UNSP 0310001 Wen-shuang Wu,Hua-jun Feng,徐之海,Qi Li,Yue-ting Chen SCI收录
333 Practical Sensing Chip Based on Optical Trap Acta Photonica Sinica 47,2,UNSP 0206001 Xiao-jia G.E.,Yu Shen,He-ming Su,Xuan She,胡慧珠 SCI收录
334 Blue-Shifting Intramolecular Charge Transfer Emission by Nonlocal Effect of Hyperbolic Metamaterials Nano Letters 18,2,1476-1482 Lee KwangJin,Lee YeonUi,Fages Frederic,Ribierre Jean-Charles,Wu JeongWeon,D'Aleo Anthony SCI收录
335 Near-Infrared Electroluminescence and Low Threshold Amplified Spontaneous Emission above 800 nm from a Thermally Activated Delayed Fluorescent Emitter Chemistry of Materials 30,19,6702-6710 Ye Hao,Kim DaeHyeon,Chen Xiankai,Sandanayaka AtulaS.D.,Kim JongUk,Zaborova Elena,Canard Gabriel,Tsuchiya Youichi,Choi EunYoung,Wu JeongWeon,Fages Frederic,Bredas Jean-Luc,D'Aleo Anthony,Ribierre Jean-Charles,Adachi Chihaya SCI收录